anapsi
ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

Στα 583 ευρώ/μήνα έπεσε το μίσθωμα για το Δημοτικό Αναψυκτήριο Αλυκών

Με τη γνωστή, δοκιμασμένη διαδικασία των άγονων δημοπρασιών, στις οποίες δεν εμφανίζονται ενδιαφερόμενοι επιχειρηματίες, αναπροσαρμόζεται προς τα κάτω και το μίσθωμα για το δημοτικό αναψυκτήριο προς βρίσκεται στο πάρκο των Αλυκών.

Αποτέλεσμα της διαδικασίας και της …μη εκδήλωσης ενδιαφέροντος, είναι να δημιουργείται η εικόνα για ένα ακίνητο στα αζήτητα ενώ στην ουσία πρόκειται για ένα μοναδικό ακίνητο σε προνομιακή θέση μέσα στο πάρκο Αλυκών.

Πλέον το τίμημα έχει πέσει στα 7.000 ευρώ ετησίως (583 ευρώ το μήνα) και η νέα δημοπρασία θα γίνει στο πρώην Δημοτικό Κατάστημα Ν. Ιωνίας την 31/5/2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής. Σε περίπτωση που η δημοπρασία είναι άγονη, θα διεξαχθεί επαναληπτική στις 7/6/2017, ημέρα Τετάρτη, την ίδια ώρα με τους ίδιους όρους και στον ίδιο χώρο.

Όπως αναφέρεται σχετικά σε απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής:

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Βόλου µετά τη διενέργεια άγονων δηµοπρασιών (27/3/2017 και επαναληπτική
στις 3/4/2017) και τη µη έγκριση απευθείας εκµίσθωσης λόγω ασύµφορης οικονοµικής προσφοράς, αποφάσισε
µε την αριθµ. 257/2017 απόφασή του, την εκ νέου εκµίσθωση κατόπιν δηµοπρασίας του δηµοτικού οικοπέδου
εµβαδού 238,78 τ.µ. µε κτίριο-∆ηµοτικό Κατάστηµα υγειονοµικού ενδιαφέροντος (µε ενδεικτική χρήση
καταστήµατος: αναψυκτήριο, εστιατόριο ή άλλη παρεµφερή χρήση) που βρίσκεται επί της οδού Λεµάν στο
∆ηµοτικό Πάρκο Νέων Παγασών, στο Ο.Τ. 157, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 192 του Ν.3463/2006
και του άρθρου 272 του Ν.3852/2010 βάσει των όρων που καταρτίζει η Οικονοµική Επιτροπή (άρθρο 72 παρ.1
περιπτ. ε του ν.3852/2010).
Κατόπιν αυτών:
Η Οικονοµική Επιτροπή αφού λάβει υπ’ όψιν της:
• Τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ.1 περιπτ. ε του Ν.3852/2010, του Π∆ 270/81, τα άρθρα 574 – 618
Α.Κ.
• Την υπ’ αριθµ. 257/2017 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για την εκ νέου εκµίσθωση κατόπιν
δηµοπρασίας του δηµοτικού οικοπέδου εµβαδού 238,78 τ.µ. µε κτίριο-∆ηµοτικό Κατάστηµα
υγειονοµικού ενδιαφέροντος (µε ενδεικτική χρήση καταστήµατος: αναψυκτήριο, εστιατόριο ή άλλη
παρεµφερή χρήση) που βρίσκεται επί της οδού Λεµάν στο ∆ηµοτικό Πάρκο Νέων Παγασών, στο Ο.Τ.
157
• Τη διάταξη του άρθρου 4 παρ. 1 στοιχείο ε του Π∆ 34/1995 «Κωδικοποίηση διατάξεων νόµων περί
«εµπορικών µισθώσεων» σύµφωνα µε την οποία δεν είναι εµπορικές οι µισθώσεις χώρων εντός
δηµοσίων, δηµοτικών ή κοινοτικών κήπων, αλσών, πλατειών και εν γένει κοινόχρηστων χώρων.
• Καλείται να καταρτίσει τους όρους διεξαγωγής της δηµοπρασίας (∆ηµοσίου Πλειοδοτικού
∆ιαγωνισµού) µε φανερές προφορικές προσφορές, για την εκµίσθωση του δηµοτικού οικοπέδου
εµβαδού 238,78 τ.µ. µε κτίριο-∆ηµοτικό Κατάστηµα υγειονοµικού ενδιαφέροντος (µε ενδεικτική
χρήση καταστήµατος: αναψυκτήριο, εστιατόριο ή άλλη παρεµφερή χρήση) που βρίσκεται επί της οδού
Λεµάν στο ∆ηµοτικό Πάρκο Νέων Παγασών, στο Ο.Τ. 157, σύµφωνα µε το παρακάτω σχέδιο
διακήρυξης της δηµοπρασίας:

Άρθρο 1
To εκµισθούµενο δηµοτικό οικόπεδο εµβαδού 238,78τ.µ. µε το κτίριο-∆ηµοτικό Κατάστηµα
υγειονοµικού ενδιαφέροντος (µε ενδεικτική χρήση καταστήµατος: αναψυκτήριο, εστιατόριο ή άλλη παρεµφερή
χρήση), βρίσκεται επί της οδού Λεµάν στο ∆ηµοτικό Πάρκο Νέων Παγασών, στο Ο.Τ. 157. Το εµβαδόν του
κτιρίου είναι 116,85 τµ και υπάρχει στέγαστρο εµβαδού 86,00τµ το οποίο εφάπτεται στην ανατολική όψη του

κτίσµατος. Ο µισθωτής θα έχει το δικαίωµα εκµετάλλευσης κοινοχρήστου χώρου περιµετρικά του
καταστήµατος σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις περί παραχώρησης κοινοχρήστων χώρων και µετά από
συµφωνία µε τον ∆ήµο Βόλου.
Άρθρο 2
Η δηµοπρασία θα είναι φανερή και προφορική και θα διεξαχθεί στο πρώην ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα Ν.
Ιωνίας στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου .
Άρθρο 3
Η διάρκεια της µίσθωσης ορίζεται σε εννιά (9) έτη και αρχίζει από την ηµεροµηνία υπογραφής της
σύµβασης. Ο µισθωτής δεν απαλλάσσεται της πληρωµής του µισθώµατος εάν δεν έκανε χρήση αυτού χωρίς
υπαιτιότητα του ∆ήµου.
Για να γίνει δεκτός στη δηµοπρασία πρέπει να καταθέσει στην επιτροπή διενέργειας της δηµοπρασίας,
ως εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό εγγυητική επιστολή ανεγνωρισµένης Τράπεζας ή βεβαίωση του
Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων για παρακατάθεση σ’ αυτό από αυτόν, που επιθυµεί να λάβει µέρος στη
δηµοπρασία, ποσού ίσου προς το ένα δέκατο (1/10) του οριζόµενου στη διακήρυξη ελάχιστου ορίου πρώτης
προσφοράς, το οποίο ορίστηκε σε επτά χιλιάδες τετρακόσια (7.000,00) ευρώ ετησίως, ήτοι επτακόσια
(700,00) ευρώ που θα αντικατασταθεί µετά την υπογραφή της σύµβασης µε άλλη, ποσού ίσου µε το 50% του
µισθώµατος του πρώτου έτους.